Do naszej kancelarii zgłosił się pan Karol. Sąd Rejonowy w sprawie karnej, orzekł w stosunku do niego karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze czterdziestu godzin w stosunku miesięcznym. Kurator nadzorujący wykonanie kary ustalił, że Pan Karol ma przychodzić do miejsca spełnienia obowiązku sądowego w dni powszednie po dwie godziny dziennie, a praca ma być wykonywana w godzinach od 9:00 do 11:00.

Pan Karol, nie ma możliwości w tych godzinach stawiać się na wykonywanie nakazanych prac społecznie użytecznych, bowiem jest on stale zatrudniony w firmie, w której wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Pan Karol starał się zmienić godziny wykonywania pracy zawodowej, jednak bezskutecznie.

Co zrobić w takiej sytuacji, aby nie narazić się na przykre konsekwencje niewykonywania orzeczonej kary?

Kara ograniczenia wolności, to nic innego jak nałożenie na osobę skazaną obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. W zależności od wymiaru orzeczonej pracy, kurator nadzorujący jej wykonanie ustali, w jakich dniach i godzinach skazany ma się stawiać w konkretnej placówce i pracę tę wykonywać.

W sytuacji, kiedy skazany nie może realizować wyznaczonych mu obowiązków w trakcie wykonywania kary ograniczenia wolności, nie powinien on zwlekać z podjęciem odpowiednich działań prawnych!

Brak stawiennictwa w wyznaczonych terminach pociąga za sobą bowiem daleko idące konsekwencje i skutkować może nawet zamianą kary ograniczenia wolności na karę aresztu.

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 k.k.w. – jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, Sąd może w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki nałożone na skazanego, albo od wykonania tych obowiązków zwolnić.

Nadto, zgodnie z treścią art. 63a § 1 k.k.w. – w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd może nawet zamienić obowiązek wykonywania pracy na potrącenia z wynagrodzenia za pracę zawodową, przyjmując odpowiedni przelicznik.

Sąd, orzekając o zamianie formy wykonywania prac społecznie użytecznych na potrącenia z wynagrodzenia rozważy szczegółowo sytuację wnioskującego, a także podane we wniosku okoliczności.

Za szczególnie uzasadniony wypadek może zostać uznane, iż skazany nie jest w stanie świadczyć pracy społecznie użytecznej, właśnie z uwagi na stałą pracę zawodową. Specyfika zatrudnienia skazanego i brak możliwości zamiany godzin pracy, mają znaczny wpływ  na wykonanie obowiązków orzeczonych wyrokiem. Jakkolwiek kara nie może zostać podporządkowana woli i wygodzie samego karanego, to nie może ona prowadzić do utraty przez niego pracy.

Skoro zatem, z uwagi na charakter pracy Pana Karola brak jest możliwości zmiany jego godzin pracy, Sąd może zmienić ten obowiązek na potrącenia pieniężne z otrzymywanego wynagrodzenia.

Należy przy tym pamiętać, że Sąd w takim wypadku weźmie też pod uwagę sytuację materialną skazanego oraz to, czy nie spoczywają na nim inne obowiązki finansowe, które uniemożliwią mu wyegzekwowanie należności wynikających z zamiany.

Jeśli Sąd uzna, że możliwym i celowym w sytuacji Pana Karola jest dokonanie opisanej wyżej zamiany sposobu wykonywania kary – orzeczona może zostać zamiana kary ograniczenia wolności na potrącenia z wynagrodzenia w wymiarze 20% wartości wynagrodzenia. Pan Karol otrzymał bowiem karę wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, a zatem przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę, to potrącenie w wynagrodzenia Pana Karola wynosić będzie 20%.

W tej sytuacji skazany wykona karę w sposób należyty i nie narazi się, ani na utratę zatrudnienia, ani też na osadzenie w areszcie.