Do naszej Kancelarii zwrócił się Prezes Zarządu pewnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która to Spółka jest komplementariuszem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej.

Prezes Zarządu Komplementariusza oświadczył, iż kilka dni wcześniej otrzymał od Komornika Sądowego postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego należności przysługującej reprezentowanej przez niego Spółce od Spółki XYZ Sp. z o.o. w kwocie 96 000,00 złotych. Zgodnie z treścią postanowienia Komornika, egzekucja okazała się bezskuteczna.

Komornik Sądowy – wraz z postanowieniem – zwrócił wierzycielowi tytuł egzekucyjny.

Prezes Zarządu zadał nam pytanie, czy istnieje jeszcze jakaś szansa na odzyskanie wierzytelności przysługującej reprezentowanej przez niego Spółce.

 

Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, iż spółka tego rodzaju – jako odrębny podmiot prawny – odpowiada za swe zobowiązania wyłącznie do wysokości swego kapitału zakładowego zadeklarowanego w KRS.

Najczęściej w praktyce zdarza się, iż spółki takie deklarują minimalny kapitał zakładowy wymagany przepisami prawa, tj. 5 000,00 złotych.  Tak niski poziom minimalnego kapitału zakładowego, w razie problemów finansowych spółki, najczęściej uniemożliwia skuteczną egzekucję należności przez wierzycieli.

W celu zabezpieczenia interesów wierzycieli, Ustawodawca przewidział natomiast dodatkową możliwość odzyskania wymagalnych należności.

Mianowicie zgodnie z art. 299 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczona odpowiedzialnością okazała się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie jej zarządu.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy Komornik zwróci wierzycielowi tytuł wykonawczy informując, iż egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, wierzyciel winien niezwłocznie podjąć kroki prawne mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Wiąże się to niestety z koniecznością wytoczenia kolejnego powództwa, tym razem skierowanego przeciwko członkom zarządu reprezentującym daną spółkę w okresie, kiedy zobowiązanie powstało oraz kiedy spółka przestała być wypłacalna. Nadmienić bowiem należy, że za niemożliwe do zaspokojenia zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy członkowie zarządu, którzy – pomimo zaistnienia przesłanek do ogłoszenia jej upadłości – nie złożyli wniosku o ogłoszenie tejże upadłości w przewidzianym prawem terminie.

Zgodnie z postanowieniami art. 299 k.s.h., członkowie zarządu za powyższe zobowiązania odpowiadają solidarnie, to znaczy, że wierzyciel może dochodzić wykonania całości zobowiązania od wszystkich dłużników, jak również od każdego z nich z osobna, bądź też od kilku wybranych osób. Spełnienie natomiast świadczenia przez jednego z dłużników, wyczerpuje roszczenie.

Aby postępowanie skierowane przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. przyniosło oczekiwany efekt, niezwykle istotnym jest prawidłowe sformułowanie żądania pozwu i należyte wykazanie przez wierzyciela koniecznych przesłanek ustawowych ich odpowiedzialności.

Po uzyskaniu wyroku zasądzającego należność od członków zarządu spółki, możliwym jest skierowanie egzekucji komorniczej przeciwko tym osobom.

Dodać należy, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w ustawowym terminie przez członków jej zarządu stanowi również przestępstwo określone w art. 586 k.s.h. i może rodzić po ich stronie odpowiedzialność karną.