Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

 

NIEZALEŻNIE OD OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRZEPISÓW UNIJNYCH WSKAZUJEMY, ŻE  KAŻDEGO ADWOKATA OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ADWOKACKA.

TAJEMNICA TA ZAPEWNIA POWIERZANYM NAM PRZEZ PAŃSTWA DANYM OSOBOWYM WYŻSZY STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA NIŻ PRZEPISY UNIJNE.

Z TEGO WZGLĘDU WSZELKIE PODAWANE NAM PRZEZ PAŃSTWA DANE CHRONIONE SĄ PODWÓJNIE, CO ZAPEWNIA ICH PEŁNĄ I NIEOGRANICZONĄ POUFNOŚĆ.

 

 Wypełniając jednak obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO chcemy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych są – w zależności od wyboru podmiotu świadczącego usługi prawne – poszczególni członkowie LLP GROUP, a to:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Malec, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kochanowskiego 22/4, 31-127 Kraków, NIP: 6792819835, REGON: 367919730, adres e-mail: n.malec@llp.com.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Stefanek-Pałka, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kochanowskiego 22/4, 31-127 Kraków, NIP: 7722342676, REGON:367931926, adres e-mail: k.stefanekpalka@llp.com.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Bielecki, z siedzibą w Kościelisku, przy ul. Nędzy Kubińca 189, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361661548, REGON: 368285003, adres e-mail: d.bielecki@llp.com.pl

Administratorzy nie są obowiązani do powołania Inspektora Danych Osobowych

 Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych

W tej sprawie można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresami e-mail poszczególnych Adwokatów podanymi powyżej.

Formularze kontaktowe na stronie www

 W przypadku formularzy kontaktowych będą Państwo poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych, w celu możliwości kontaktu ze strony Kancelarii i odpowiedzi na zadane nam pytania.

Czy Państwa dane będą profilowanie?

Przesyłane do Nas dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Do jakich celów przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w ramach działalności adwokackiej oraz wyłącznie w Państwa interesie i na Państwa rzecz. W każdym przypadku wymagamy wyłącznie tych danych, które są niezbędne do należytego świadczenia na Państwa rzecz rzetelnej pomocy prawnej.

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w celu realizacji Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a to w celu:

  • dokonania analizy przedstawionego stanu faktycznego, przy uwzględnieniu danych istotnych dla udzielenia porady prawnej;
  • udzielenia rzetelnej pomocy prawnej, na podstawie opisanego przez Państwa stanu faktycznego wraz z analizą udostępnionych przez Państwa dokumentów i danych;
  • sporządzania zleconych dokumentów (listy adwokackie, wezwania, opinie prawne, oświadczenia, umowy, etc.);
  • całościowej i należytej reprezentacji Państwa interesów przed Sądem i innymi organami, w tym organami ścigania, organami administracji publicznej, etc;

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane – na podstawie odrębnej zgody – w celu przesyłania Państwu przez Adwokata informacji o prowadzonych sprawach drogą mailową. Do wiadomości e-mail załączane mogą być dokumenty dotyczące prowadzonych spraw.

W tym zakresie zapewniamy, że wszelkie używane przez Adwokata systemy oraz elektroniczne skrzynki nadawcze wyposażone są w należyte systemy szyfrowania danych, a także, że Adwokat korzysta z własnego indywidualnego serwera, co uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję podmiotom nieuprawnionym w treść przesyłanej korespondencji.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie przysługuje Klientom w okresie ich reprezentacji w postępowaniu przed Sądem lub innym organem, albowiem przetwarzanie danych w takich sytuacjach odbywa się na podstawie przepisów prawa i jest niezbędne dla należytej reprezentacji interesów Klienta.

W takich przypadkach, w celu zaprzestania przetwarzania danych przez Adwokata, możliwe jest wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego uprzednio do reprezentacji, co wiązać się będzie z zakończeniem reprezentacji Klienta w toku prowadzonych postępowań.

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora

 Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim i będą one przetwarzane wyłącznie przez konkretnego Adwokata, będącego ich Administratorem.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji obowiązków (np. udostępnienie firmie księgowej obsługującej Kancelarię). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotowi wykonawczemu na podstawie pisemnej umowy, a podmioty te nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo Państwa dane osobowe w toku świadczonej pomocy prawnej mogą zostać udostępnione wyłącznie na Państwa zlecenie – do wiadomości: Sądów, prokuratur, organów administracji, etc., co następuje zawsze wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Naszym zadaniem i celem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych tak krótko jak tylko jest to możliwe.

Państwa dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, dla należytego zabezpieczenia Państwa interesów.

W różnych przypadkach wygląda następująco:

  • w celu realizacji pomocy prawnej polegającej na reprezentacji Państwa interesów przed Sądami lub innymi organami, Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizowania usług prawnych przez Adwokata, aż do prawomocnego zakończenia sprawy lub też wypowiedzenia pełnomocnictwa do reprezentacji.
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, w celach udzielania porad prawnych lub świadczenia innych usług prawnych – do momentu wykonania usługi, lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

  • w przypadku danych osobowych podawanych dla celów udzielania porad prawnych i świadczenia innych usług prawnych – podstawę ich podania stanowi umowa z Adwokatem, a ich podanie ich jest dobrowolne, jednakże jest ono wymogiem udzielenia rzetelnej pomocy prawnej; niepodanie wymaganych przez adwokata danych może skutkować udzieleniem porady niekompletnej, bądź nieadekwatnej do stanu faktycznego;
  • w przypadku reprezentacji Klienta w toku postępowań sądowych lub przed innymi organami, podanie danych jest niezbędne, zgodnie z wymogami właściwych przepisów poszczególnych procedur (np. art. 126 k.p.c., art. 187 k.p.c., art. 63 k.p.a., etc.); niepodanie wymaganych przez przepisy danych skutkuje niemożnością wszczęcia i prowadzenia spraw sądowych lub przed właściwymi organami.