Zakres świadczenia usług

PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa cywilnego, dbając o interesy swoich Klientów zarówno w sprawach bieżących, jak również broniąc ich praw w toku procesów sądowych poczynając od tzw. etapu przedsądowego, przez postępowanie sądowe przed każdym sądem powszechnym, jak również przed Sądem Najwyższym. Ze szczególnym zaangażowaniem Kancelaria świadczy pomoc związaną między innymi z: dochodzeniem roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi; dochodzeniem roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych; dochodzeniem roszczeń wynikających nienależytego wykonania lub niewykonania umów; roszczeniami z umowy sprzedaży, prawem konsumenckim; tworzeniem i opiniowaniem umów; problematyką najmu oraz dzierżawy i roszczeniami wynikającymi z tych umów; prawem lokalowym, w tym problematyką eksmisji; sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami; sporami dotyczącymi darowizn; zasiedzeniem; służebnościami; ochroną własności; zastawem, hipoteką; wpisami do ksiąg wieczystych; prawem spadkowym, w tym w szczególności stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, roszczeniami o zachowek; podziałem majątku wspólnego małżonków; uchyleniem się od skutków złożonych oświadczeń woli.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa rodzinnego. Zdając sobie sprawę, że są to problemy najważniejsze, bowiem dotykające sfery osobistej, poza aspektem czysto formalnym naszej pracy, staramy się dawać naszym Klientom także wsparcie w trudnych dla nich sytuacjach. Występujemy w szczególności w sprawach o rozwód separację; ustanowienie rozdzielności majątkowej; podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi, egzekucję kontaktów; ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa karnego, polegające w szczególności na: obronie podejrzanego, oskarżonego i obwinionego we wszystkich stadiach postępowania karnego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym w tym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu wykonawczym; przygotowywaniu wniosków o: odroczenie wykonania kary, zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, obronie praw pokrzywdzonego, a w szczególności reprezentacji oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w postępowaniu przed sądami, jak również sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia wraz z reprezentowaniem w sprawach prywatnoskargowych; reprezentacji w postępowaniach w sprawach nieletnich.

PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa medycznego, w tym także reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Podejmujemy się również obrony oskarżonych o błąd medyczny.
Prowadzimy w szczególności sprawy o: odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć); odszkodowanie i zadośćuczynienie za zaniedbania personelu medycznego; odszkodowania za utratę zdolności do pracy; zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w skutek leczenia; dochodzenie roszczeń od koncernów farmaceutycznych za szkody wywołane lekami; ochronę praw pacjentów; uzyskanie zgody na leczenie dziecka; dochodzenie roszczeń przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Kancelaria świadczy też pomoc prawną na rzecz placówek medycznych, zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej tych podmiotów, jak i ochrony tychże podmiotów przed roszczeniami osób trzecich w postępowaniu cywilnym.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa administracyjnego, w tym w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa o aktach stanu cywilnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, etc.
Świadczona przez nas pomoc polega w szczególności na sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych, a także reprezentacji w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie postępowań o zwrot nieruchomości i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, a w szczególności oferuje pomoc prawną dotyczącą: roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, roszczeń o przywrócenie do pracy; odpowiedzialności porządkowej pracowników; kwestii związanych z wynagradzaniem pracowników; roszczeń związanych z naruszeniami praw pracowniczych oraz praw pracodawców; ustalenia istnienia/nieistnienia stosunku pracy; wypadków przy pracy; świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Kancelaria oferuje także pomoc prawną przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, w tym w szczególności umów o pracę, jak również regulaminów pracy, a także sporządza opinie prawne w zakresie powyższych problemów.