Zakres świadczenia usług

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu stałej kompleksowej obsługi prawnej i procesowej Klientów biznesowych, dbając o ich interesy zarówno w bieżących relacjach z kontrahentami, jak również broniąc ich praw i chroniąc ich interesy w toku procesów sądowych i reprezentując ich w postępowaniach przed organami administracji. Wedle wyboru Klienta, Kancelaria oferuje również pomoc doraźną i poradnictwo prawne. Ze szczególnym zaangażowaniem Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, transportowego, jak również patentowego.
Domeną Kancelarii jest w szczególności: sporządzanie wszelkiego rodzaju umów nazwanych i nienazwanych, przy maksymalnym stopniu zabezpieczenia interesów Klienta; przygotowywanie umów spółek prawa handlowego; kompleksowe wsparcie w procesie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, jak w szczególności spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub pozostałych rejestrów przewidzianych prawem; przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów i innych dokumentów wewnętrznych spółki; sporządzanie opinii prawnych; bieżąca obsługa prawna i procesowa podmiotów gospodarczych; pomoc w procesie windykacji należności; reprezentacja w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, jak również w toku rokowań oraz negocjacji
z partnerami handlowymi i kontrahentami.

PRAWO TRANSPORTOWE

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego, w tym w szczególności w zakresie przewozów krajowych, międzynarodowych (regulowanych Konwencją CMR), a także obsługi spedytorów.
Domeną Kancelarii jest w szczególności sporządzanie wszelkiego rodzaju umów nazwanych i nienazwanych zawieranych z przewoźnikami, spedytorami, kierowcami, dostawcami i odbiorcami, przy maksymalnym stopniu zabezpieczenia interesów naszego Klienta. Opiniujemy także projekty umów przedstawione przez Klientów i sporządzamy opinie prawne. Oferujemy również pomoc w czasie negocjacji z kontrahentami. W zakresie reprezentacji przed sądem, bronimy interesów przewoźników, spedytorów, jak również kierowców i zamawiających usługę przewozu/spedycji. Pomagamy w uzyskaniu lub utrzymaniu koncesji, zezwoleń, licencji, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji.

PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego. Pomagamy w zakresie negocjacji przy nabywaniu nieruchomości pod budowę, uzyskiwania pozwoleń, a także załatwiania wszelkich formalności przez cały czas trwania procesu inwestycyjnego. Świadczymy pomoc zarówno dla Klientów indywidualnych, Klientów biznesowych, deweloperów oraz wykonawców. Pomagamy w realizacji procesów budowlanych dotyczących nieruchomości wpisanych do Rejestru Zabytków. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, a w szczególności przed organami nadzoru budowlanego, organami ochrony zabytków, organami infrastruktury i transportu. Udzielamy pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w toku procesu inwestycyjnego, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczeń z tytułu wypłat wynagrodzeń.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Pomagamy zarówno podmiotom zamawiającym, jak i wykonawcom. Obsługa podmiotów zamawiających dotyczy przede wszystkim pomocy przy przygotowaniu postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy i innych niezbędnych dokumentów, pomoc prawną lub zastępstwo przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także przy zamknięciu i rozliczeniu zamówienia. W zakresie pomocy wykonawcom, oferujemy pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych, doradztwo podczas realizacji umów, doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności związaną z: roszczeniami z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązanie stosunku pracy; roszczeniami o przywrócenie do pracy; roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności porządkowej pracowników; roszczeniami związanymi z wynagrodzeniem pracowników; roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw pracowników; roszczeniami o ustalenie istnienia stosunku pracy; roszczeniami związanymi z wypadkiem przy pracy; świadczeniami z tytułu ubezpieczenia społecznego. Kancelaria oferuje również wszelkie usługi z zakresu opiniowania umów, w tym w szczególności umów o pracę oraz regulaminów pracy.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Jedną z dziedzin, którymi zajmuje się Kancelaria jest prawo autorskie i prawa pokrewne.
W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i na rzecz podmiotów, których działalność wiąże się w głównej mierze z tematyką prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak w szczególności instytucje kultury, galerie, muzea, instytucje naukowe, wydawcy, stacje radiowe i telewizyjne, czy też producenci filmowi i telewizyjni. W ramach oferowanych usług Kancelaria w szczególności: świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony i skutecznego zabezpieczania interesów swoich Klientów dotyczących praw autorskich i pokrewnych; pomaga przy sporządzaniu oraz negocjowaniu warunków wszelkiego rodzaju umów przy maksymalnym stopniu zabezpieczenia interesów Klienta w zakresie jego praw autorskich i praw pokrewnych; dba o interesy swoich Klientów zarówno w sprawach bieżących, jak również broniąc ich praw w toku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę swoich Klientów w zakresie związanym udzielaniem i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, a także praw ochronnych na znak towarowy. Świadczona przez Kancelarię pomoc polega w szczególności na: przygotowywaniu zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP, jak i w Europejskim Urzędzie Patentowym; opracowywaniu wniosków o udzielenie praw ochronnych na znak towarowy; pomocy w utrzymaniu udzielonych praw ochronnych; sporządzaniu listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów i praw ochronnych; reprezentacji Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia patentów i praw ochronnych, a w szczególności prowadzeniu mediacji i negocjacji, a także występowania w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, jak i powszechnymi.