REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

§ 1.

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych (dalej, jako „Regulamin”) określa zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych przez Adwokat Natalię Malec oraz Adwokat Kamilę Stefanek Pałka – prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie (31-127) przy ul. Kochanowskiego 22/4.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Poradzie prawnej – należy przez to rozumieć udzieloną ustnie opinię zawierającą ocenę prawną przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i prawnego sprawy, a także udzielenie porady o zalecanym kierunku postępowania w danej sprawie.

2. Prawniku – oznacza to adwokata lub inną osobę przez niego wyznaczoną, świadczących bezpłatne porady prawne zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej.

4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin

§ 3.

1. Świadczenie bezpłatnych porad prawnych będzie się odbywać w sposób zgodny ze Zbiorem Zasad Wykonywania Zawodu Adwokata (Kodeks Etyki Adwokata).

2. Klient zainteresowany skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych winien uprzednio zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4.

1. Porady prawne udzielane są na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio przez Klienta z Kancelarią – drogą telefoniczną pod numerem tel. 570 267 674 lub mailową: biuro@llp.com.pl

2. Porady prawne udzielane są w każdą środę po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

3. Klient zwracając się z prośbą o ustalenie terminu spotkania, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz charakter sprawy (np. cywilna, rodzinna, karna), której wyjaśnienia miałaby dotyczyć porada.

4. W przypadku rezerwowania terminu bezpłatnej porady prawnej w drodze elektronicznej, termin spotkania uznaje się za ustalony, po otrzymaniu przez Klienta e-maila zwrotnego potwierdzającego datę i godzinę spotkania wysłanego z adresu elektronicznego Kancelarii.

5. Każdy Klient może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej tylko jeden raz na sześć miesięcy.

§ 5.

1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia bezpłatnej porady prawnej, osobom które:

  • korzystały z bezpłatnej porady prawnej w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
  • nie były umówione na spotkanie celem uzyskania bezpłatnej porady prawnej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
  • nie stawiły się na spotkanie w umówionym terminie, celem uzyskania bezpłatnej porady prawnej,
  • korzystają już z pomocy prawnej innego profesjonalnego podmiotu reprezentującego Klienta w danej sprawie,
  • znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także zachowują się w sposób agresywny lub niestosowny.

2. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia bezpłatnej porady prawnej w wypadku zaistnienia konfliktu interesów między Klientem korzystającym z bezpłatnej porady prawnej, a jakimkolwiek innym Klientem Kancelarii, Kancelarią lub jej pracownikami.

§ 6.

1. Porady udzielane są w formie ustnej przez prawników Kancelarii podczas spotkania w biurze.

2. Udzielenie porady odbywa się jedynie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego ustnie przez Klienta.

3. Nieujawnienie wszelkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady odpowiadającej na problem przedstawiony przez Klienta niezgodnie z prawdą lub z rzeczywistym stanem rzeczy.

4. Czas przeznaczony na jedną poradę prawną nie może przekraczać 20 minut.

5. Bezpłatne porady prawne nie obejmują w szczególności:

  • sporządzania pism procesowych, umów, ani opinii prawnych w formie pisemnej,
  • analizy dokumentów,
  • zastępstwa prawnego przed sądami lub organami administracji publicznej.

§ 7.

1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ustalonego terminu, informując o tym Klienta telefonicznie lub mailowo przed terminem spotkania.

2. Nowy termin wizyty zostanie ustalony wspólnie z Klientem.

§ 8.

Wszelkie informacje uzyskane przez Kancelarię w związku z udzielaniem bezpłatnej porady prawnej objęte są tajemnicą zawodową.

§ 9.

1. Klient na odrębnym formularzu składa pisemne oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go oraz, że wnioskuje o udzielenie porady prawnej, o której mowa w Regulaminie.

2. Kancelaria nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonych informacji przyniesie pożądane przez Klienta rezultaty.

§ 10.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej Kancelarii pod adresem www.llp.com.pl