Do naszej Kancelarii zgłosił się Pan Andrzej, przedkładając nam niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcia Sądów I oraz II Instancji w sprawie o charakterze cywilnoprawnym.

Pan Andrzej wskazał, że o pomoc prawną w powyższej sprawie zwrócił się do biura, którego reklamę w formie ulotki otrzymał w okolicy Sądu. Mimo, iż na ulotce widniała informacja o niskiej cenie usług, w rzeczywistości finalnie uiścił on bardzo wysokie wynagrodzenie za uzyskaną pomoc. Klient poprosił nas o konsultację wyniku sprawy, sposobu jej prowadzenia oraz przyczyn niepowodzenia, skoro osoba udzielająca mu dotychczas pomocy prawnej zapewniała go o pewnej wygranej.
Jak się okazało po przeanalizowaniu informacji udzielonych przez Klienta oraz przyniesionych przez niego dokumentów i treści uzasadnień okazanych wyroków, w sprawie nie zostały zgłoszone wszystkie wnioski, które pozwalałyby na uzyskanie korzystnego jej rozstrzygnięcia. W szczególności, część z przedstawionych przez Pana Andrzeja dowodów, w ogóle nie została powołana w sprawie, a część z nich była przedłożona Sądowi dopiero na etapie apelacji. Dowody te w rzeczywistości miały zasadnicze znaczenie dla wyniku postępowania.
Z dostępnych danych wynika, iż Pan Andrzej nie korzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest Adwokat lub Radca Prawny, lecz z pomocy tzw. Kancelarii Prawnej.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że powyższa sytuacja jest obecnie dość powszechną, albowiem aktualnie na rynku usług prawniczych działa bardzo wiele podmiotów, które nie oferują usług świadczonych przez Adwokatów, czy Radców Prawnych, lecz przez osoby nieposiadające uprawnień przewidzianych prawem do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej.
W rzeczywistości, aby zdobyć pełne i kompleksowe kwalifikacje do świadczenia wyspecjalizowanej pomocy prawnej Klientom oraz do ich rzetelnego reprezentowania przed Sądami i innymi organami państwowymi, niezbędnym jest ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych, a następnie odbycie 3 letniej aplikacji adwokackiej, bądź też radcowskiej oraz zdanie państwowego egzaminu zawodowego, wymagającego wysokich umiejętności.
Osoby, które uzyskają powyższe kwalifikacje, tj. odbędą prawie dziewięcioletnie szkolenie, połączone z praktyką zawodową, otrzymują uprawnienia do prowadzenia profesjonalnych Kancelarii Adwokackich lub Radcowskich i udzielania Klientom pomocy prawnej oraz reprezentacji ich interesów w toku procesów przed Sądami i innymi organami.

Niestety w świetle aktualnych przepisów, nie ma przeszkód, aby każda osoba fizyczna – niezależnie od wykształcenia i doświadczenia – otworzyła i prowadziła działalność gospodarczą, oferującą Klientom usługi prawne, czy poradnictwo prawne. Taka działalność nie może jednak przybrać nazwy Kancelaria Adwokacka lub Radcowska, a jedynie Kancelaria Prawna lub też Kancelaria Odszkodowawcza, Biuro poradnictwa prawnego, etc.

Dodatkowo działalność taka – w przeciwieństwie do Kancelarii Adwokackich i Radcowskich – nie posiada ubezpieczenia OC zawodowego, a także może przybrać formę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która za wszelkiego rodzaju szkody odpowiada wyłącznie do wysokości swego kapitału zakładowego, a to najczęściej do kwoty 5 000,00 złotych.
W takiej sytuacji, najczęściej przedsiębiorcy tego rodzaju prowadzą działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadając zasobów majątkowych na pokrycie ewentualnych szkód swych Klientów, bądź też – jako Spółki z o.o. odpowiadają do kwoty bardzo niewielkiej.
Powodem dla którego usługi biur paraprawnych są w chwili obecnej tak popularne na rynku usług prawnych, jest fakt, że biura te mogą swobodnie korzystać z reklamy, w postaci na przykład rozdawania ulotek, wywieszania plakatów, umieszczania ogłoszeń w sieci, czy też prowadzenia mailingu reklamowego.

W przeciwieństwie do tychże podmiotów, Adwokaci i Radcowie Prawni wykonując zawody zaufania publicznego, należą do właściwych Korporacji prawniczych i podlegają przepisom stanowionym przez te Korporacje. Przepisy te to między innymi Kodeksy Etyki Zawodowej, jak również przepisy wprowadzające zakaz reklamy. To właśnie z tego powodu, otrzymując ulotki reklamowe, nigdy nie dotyczą one działalności Adwokatów lub Radców Prawnych.

Co więcej, wykonywanie zawodów zaufania publicznego, jakimi są Adwokat i Radca Prawny, wiąże się z obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachowania tajemnicy zawodowej i z szeregiem innych wymogów, mających na celu zapewnienie wysokiej jakości i fachowości świadczonych usług prawnych.

Wracając do problemu, z jakim zgłosił się do nas Klient, wskazać należy, że osoby prowadzące jego sprawę, nie zgłosiły potrzebnych wniosków dowodowych w ogóle, lub też w odpowiednim terminie, pomimo, iż Pan Andrzej przekazał im wszystkie fakty i dowody jeszcze przed sporządzeniem pozwu. Skutkiem tego, stało się oddalenie przez Sąd I Instancji złożonego powództwa, z uwagi na jego niedostateczne wykazanie. Proces cywilny charakteryzuje się bowiem tym, że wszelkie dowody należy powołać od razu, kiedy stanie się to możliwe, albowiem w przeciwnym razie Sąd może je pominąć. Z tego powodu, przedłożenie dowodów na etapie postępowania apelacyjnego, również może spotkać się z odmową ich uwzględnienia przez Sąd. Wskazać należy, że profesjonalny pełnomocnik winien taką wiedzę posiadać i odpowiednio przygotować postępowanie, tak by zabezpieczyć w pełni interesy Klienta.

Wobec powyższego, należy zatem pamiętać, że zwracając się o pomoc prawną, powinno się uprzednio sprawdzić, komu powierza się prowadzenie swej sprawy i czy jest to osoba zapewniająca pełen profesjonalizm. Sprawdzenia kwalifikacji danej osoby oraz jej przynależności do odpowiedniej Korporacji prawniczej, można dokonać na przykład poprzez wyszukanie jej nazwiska na liście Adwokatów lub Radców Prawnych.